Všeobecné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky
Zúčastnite sa kvízu za 1.20 euro na otázku bez DPH, toto NIE je predplatiteľská služba. Poplatky sa končia ukončením hrania. A. Minimálny vek 16+ s oprávnením platenia z účtu. Tento vedomostný kvíz obsahuje max. 100 otázok.

Zákaznícky servis: telefonicky na 800-606-618e-mailom na caresk@quizdingo.com alebo navštívte webovú stránku: www.quizdingo.com  Zahrajte si hru na mobilnom telefóne. Účastník s najväčším počtom správnych odpovedí a osoba s najkratšou dobou odpovedania sa stane víťazom. Toto je hra obratnosti a znalostí. Pri účasti potvrdzujete, že súhlasíte so všeobecnými obchodnými podmienkami, ste obyvateľom Slovenskej republiky, máte aspoň 16 rokov a ste oprávneným majiteľom účtu a/alebo máte súhlas majiteľa účtu. Táto služba je produktom spoločnosti ThreeStarMedia BV. Quizdingo nie je pridružený k, sponzorovaný ani podporovaný žiadnymi z uvedených produktov či maloobchodníkov. Obchodné známky, značky služby, logá (vrátane, bez obmedzenia, jednotlivých názvov produktov a maloobchodníkov) sú majetkom svojich jednotlivých majiteľov.
Ak si prezriete na internete niektorý z našich produktov, môžete začať prijímať náš obsah prostredníctvom SMS správ (tj. textových správ). Prostredníctvom internetu môžete zadať na cieľových stránkach (landing pages) svoje mobilné telefónne číslo a potvrdiť registráciu. Tým vyjadríte súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Quizdingo spoplatňuje každú otázku sumou 1.20 euro bez DPH. Po každej zaslanej odpovedi bude nasledovať nová otázka. Ak skončíte so zasielaním odpovedí, nebudú vám chodiť žiadne ďalšie správy.
Od tohto momentu sa musíte sami rozhodnúť, či budete pokračovať v hraní, aby ste získali viac bodov. Zodpovedaním otázky dostanete novú správu obsahujúcu novú hádanku/otázku taktiež spoplatnenú sumou 1.20 euro na otázku bez DPH za prijatú textovú správu. Ak prestanete zasielať odpovede, hra skončí.  Kvíz má najviac 100 otázok
Článok 1 – Použiteľnosť
1.1 Všeobecné obchodné podmienky uvedené nižšie platia na a tvoria súčasť všetkých ponúk na digitálne a ďalšie služby poskytované online spoločnosťou ThreeStarMedia BV prostredníctvom sietí mobilných komunikačných operátorov („Operátor“), ktorých služby („Mobilné telefónne služby“) koncový používateľ využíva (aj v prípade, že tieto služby nie sú v týchto všeobecných obchodných podmienkach uvedené, alebo nie sú ďalej popísané podrobnejšie). Digitálne a ďalšie služby poskytované online spoločnosťou ThreeStarMedia BV zahŕňajú hry, textové správy, zvukové a/alebo obrazové súbory a/alebo podobné služby („Služby obsahu“), ktoré sa dodávajú prostredníctvom siete Operátora, medzi iným službou krátkych textových správ („SMS“), General Packet Radio Services („GPRS“) a/alebo Third Generation Services („3G“).
Článok 2 – Dodávka Služby obsahu
2.1 Koncový používateľ si vyžiada službu obsahu od spoločnosti ThreeStarMedia BV. Služba obsahu sa dodáva službou a sieťou operátora koncovému používateľovi.
Článok 3 – Ceny
3.1 Ponuky alebo cenové ponuky uvedené v inzerátoch alebo na stránke www.Quizdingo.com („Webová stránka“) sú bez záväzkov, ak ponuka výslovne nešpecifikuje písomne inak.
3.2 Ceny budú účtované Operátorom alebo strhnuté z kreditu koncového používateľa v prípade predplatených služieb. Koncový používateľ dáva pre tento účel výslovné oprávnenie a potvrdzuje, že Ceny môžu byť inkasované.
3.3 Ceny môžu byť účtované pre každú správu, ktorá sa odošle alebo prijme, v závislosti od druhu správy a/alebo spôsobu platby. Štandardné ceny posielania správ SMS (tj. textových správ), ako je uvedené operátormi, sú platné pre všetky odoslané i prijaté správy. Článok 4 – Úpravy cien
4.1 Spoločnosť ThreeStarMedia BV je oprávnená zavádzať úpravy cien po uvedení oznamu na webovej stránke. Súčasní koncoví používatelia obdržia oznámenie správou SMS jeden týždeň pred úpravou ceny. Ak sa koncoví používatelia rozhodnú pre používanie služieb spoločnosti ThreeStarMedia BV alebo sa zaregistrujú po dátume zavedenia zmeny ceny, zmeny sa budú považovať za akceptované.
Článok 5 – Predplatiteľská služba
5.1 Toto NIE je predplatiteľská služba.
Článok 6 – Ukončenie a zrušenie
6.1 Spôsoby ukončenia dodávky služby obsahu sú stanovené Všeobecnými obchodnými podmienkami. Služba môže byť ukončená len tak, ako je určené vo Všeobecných obchodných podmienkach pre používateľa.
6.2 Spoločnosť ThreeStarMedia BV si vyhradzuje právo na nahradenie ľubovoľného produktu za ekvivalentný alternatívny produkt bez predchádzajúceho upozornenia.
6.3 Pretože táto služba nie je predplatiteľskou službou, nebudú zaslané žiadne ďalšie účtované správy, keď zákazník prestane posielať správy SMS.
Článok 7 – Duševné vlastníctvo
7.1 Ak nie je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach stanovené inak, všetky autorské, patentové, obchodné práva, práva na náčrtky, modely a/alebo ďalšie práva intelektuálneho vlastníctva týkajúce sa služieb obsahu a/alebo Webovej stránky zverujú spol. ThreeStarMedia BV jej poskytovatelia alebo ďalšie oprávnené strany.
7.2 Spoločnosť ThreeStarMedia BV udeľuje koncovému používateľovi obmedzené, nevýlučné, neprenosné a odvolateľné právo použitia na preberanie, prijímanie a/alebo konzultovanie služieb obsahu.
7.3 Ak spoločnosť ThreeStarMedia BV explicitne neurčí inak, koncový používateľ nemá bez predchádzajúceho písomného súhlasu na tento účel od spol. ThreeStarMedia BV povolenie na rozmnožovanie, zmenu, spúšťanie, prenášanie, distribúciu, predaj, používanie pre odvodené produkty, alebo ľubovoľným iným spôsobom používanie prevzatých alebo prijatých služieb obsahu.
7.4 Koncový používateľ odškodní spoločnosť ThreeStarMedia BV a jej funkcionárov, manažment, zamestnancov, dodávateľov a poskytovateľov informácií tretích strán voči škodám a rizikám, a prijíma zodpovednosť k spol. ThreeStarMedia BV a jej funkcionárom, manažmentu, zamestnancom, dodávateľom a poskytovateľom informácií tretích strán za následky alebo porušenia práv duševného vlastníctva spol. ThreeStarMedia BV alebo tretích strán, nedodržanie týchto Všeobecných podmienok vyplývajúcich z neoprávneného použitia našich služieb alebo konania.
Článok 8 – Zodpovednosť
8.1 Použitie služieb obsahu a webovej stránky spol. ThreeStarMedia BV je na riziko koncového používateľa. Snahou spoločnosti ThreeStarMedia BV je neprerušené používanie služieb obsahu. Spoločnosť ThreeStarMedia BV nemôže zaručiť, že služby obsahu budú spĺňať požiadavky koncového používateľa ani to, že preberanie, prijímanie a/alebo diskutovanie o službách obsahu zostane neprerušené alebo bezporuchové.
8.2 Koncový používateľ uzná v súvislosti so mobilnými telekomunikačnými službami, že schopnosť nadviazať spojenie, spravovať spojenie a kvalita spojenia nie sú rovnaké alebo postačujúce stále a všade, a že služby obsahu môžu byť nepriaznivo ovplyvnené alebo nedostupné kvôli rušivým vplyvom spôsobeným fyzickými faktormi (tunely, kopce, budovy atď.), úpravami alebo údržbou siete Operátora.
8.3 Ak si nemôže koncový používateľ užiť neprerušené používanie služieb obsahu v žiadnu dobu, neoprávňuje ho to na zníženie ceny za služby obsahu ani na vrátenie už zaplateného množstva peňazí.
8.4 Spoločnosť ThreeStarMedia BV nebude nikdy niesť zodpovednosť za škody, ako napríklad, ale neobmedzujúc sa na, nakazenie alebo pokazenie hardvéru a/alebo softvéru používaného koncovým používateľom, ktoré vyplývajú z prístupu na Webovú stránku alebo používania služieb obsahu, ktoré zahŕňajú prevzaté služby obsahu a hardvér a softvér potrebný na nadviazanie spojenia. Koncový používateľ musí prijať vlastné opatrenia na zabránenie takýmto udalostiam.
8.5 Ak je spoločnosť ThreeStarMedia BV napriek tomu zodpovedná za odškodnenie koncového používateľa z akéhokoľvek dôvodu, odškodnenie nikdy neprekročí sumu fakturovanú za služby obsahu, ktoré spôsobili škodu.
8.6 Obsah Webovej stránky bol zostavený s maximálnou starostlivosťou. Spoločnosť ThreeStarMedia BV nemôže avšak poskytnúť žiadne záruky, čo sa týka povahy, presnosti alebo obsahu týchto informácií. Spoločnosť ThreeStarMedia BV nepreberá zodpovednosť za žiadne chyby, nepresnosti, nedorozumenia, oneskorenia alebo nejasné prenosy príkazov a výrazov v dôsledku použitia internetu, alebo za odozvy príslušného bodu informácií.
8.7 Koncový používateľ nesmie zasielať žiadne správy, ktoré sú nakazené a/alebo porušené, nezákonné, škodlivé, výhražné, vulgárne, ponižujúce, odporné, ktoré porušujú súkromie alebo ktoré sú ľubovoľným iným spôsobom sporné zo strany spol. ThreeStarMedia BV. Koncový používateľ odškodní spol. ThreeStarMedia BV za všetky priame alebo následné škody spôsobené zaslaním takýchto správ.
8.8 Koncový používateľ musí mať aspoň 16 rokov. Ak nie ste zodpovední za platenie účtu za mobilný telefón alebo ste mladší ako 16 rokov, požadujeme súhlas od strany platiacej účet za mobilný telefón (vaši rodičia, poručník, zamestnávateľ atď.) pred vašou registráciou a/alebo účasťou v službe. Registráciou a/alebo účasťou v službe predpokladá spoločnosť ThreeStarMedia BV, že koncový používateľ získal potrebný súhlas, dohodu alebo schválenie od platiteľa účtu za mobilný telefón, poručníka, rodičov atď.
Článok 9 – Spracovanie údajov
9.1 Spoločnosť ThreeStarMedia BV zhromažďuje a spracováva (tj. medzi iným zhromažďuje, uchováva, diskutuje, poskytuje tretím stranám, triedi a spája) určité osobné a prenášané údaje koncového používateľa.
9.2 Spoločnosť ThreeStarMedia BV bude spracovávať údaje koncového používateľa len v súlade so svojimi pravidlami ochrany súkromia, ktoré si možno prezrieť a prevziať na Webovej stránke. Spoločnosť ThreeStarMedia BV dodržiava ohľadom tejto veci príslušné zákony a nariadenia na ochranu súkromia. Ako medzinárodná spoločnosť pracuje spoločnosť ThreeStarMedia BV a jej pridružené spoločnosti s rastúcou mierou za hranicami jednej krajiny.
9.3 Spoločnosť ThreeStarMedia BV si vyhradzuje právo na použitie všetkých údajov koncového používateľa (mobilné číslo, e-mailová adresa atď.) na ďalšie reklamné účely.
Článok 10 – Výber práva
10.1 Použitie služieb obsahu, dohody a webovej stránky podliehajú zákonom krajiny, v ktorej je kampaň vedená. Nepoužitie alebo neuplatnenie práv alebo výnimiek Všeobecných obchodných podmienok zo strany spoločnosti ThreeStarMedia BV nevytvára dôvody na vzdanie sa týchto práv či výnimiek. Ak sa výnimka vo Všeobecných obchodných podmienkach považuje za neplatnú okresným súdom so súdnou právomocou, strany sú uzrozumené s tým, že okresný súd sa musí pokúsiť previesť zámer strán, ako je stanovené vo výnimkách do takej miery, v ktorej je to umožnené zákonom, a ostatné výnimky Všeobecných obchodných podmienok zostanú plne v platnosti.
10.2 Všetky a ľubovoľné spory budú urovnané výlučne kompetentným súdom v Amsterdame.
Článok 11 – Záverečná výhrada
11.1 Spoločnosť ThreeStarMedia BV si vyhradzuje právo na občasnú zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Koncoví používatelia budú informovaní o zmenách prostredníctvom správy na webovej stránke spol. ThreeStarMedia BV. Tieto zmeny sa budú považovať za prijaté, ak budú koncoví používatelia pokračovať v používaní alebo preberaní služieb Quizdingo po dátume určenom pre uvedenie týchto zmien.
11.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky si môžete kedykoľvek vyžiadať od spol. ThreeStarMedia BV.
11.3. Spoločnosť ThreeStarMedia BV má svoje sídlo spoločnosti zapísanej v obchodnom registri v Amsterdame s adresou ThreeStarMedia BV 292 Krijntaconiskade, 1087 HW Amsterdam, The Netherlands.