Všeobecné podmínky

Obecné podmínky Quizdingo
Vítejte u Quizdingo Česká republika na www.Quizdingo.com . Přečtěte si prosím pečlivě tyto Obecné podmínky (dále jako „podmínky“). Vezměte prosím na vědomí, že jakmile bylo zahájeno poskytování služby, nemůžete služby podléhající této dohodě zrušit jinak, než jak je uvedeno v těchto podmínkách. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neměli byste dále pokračovat na této webové stránce, ať už v podobě registrace nebo jakéhokoli pokusu o přístup či použití služeb podléhajících těmto podmínkám. V opačném případě vyjadřujete souhlas s použitím služeb za podmínek stanovených v této dohodě. Občas může vzniknout potřeba změnit tyto podmínky a jakékoli takové změny budou provedeny v souladu s těmito podmínkami. Kontrolujte prosím pravidelně tuto webovou stránku, neboť Vás zde budeme upozorňovat na případné změny. Anglické znění podmínek bude mít vždy přednost.

1. Popis a druhy služeb
Mobilemezzo je firma mobilního zábavního průmyslu, která poskytuje svým uživatelům možnost zvítězit prostřednictvím své účasti v internetovém kvízu. Kvíz je testem znalostí. Uživatel má zodpovědět sérii otázek zasílaných na mobilí telefon formou SMS. Tyto otázky jsou koncipovány formou "správně" / "špatně". Služba není předplatným, to znamená, že uživatel jí přestane využívat jednoduše tak, že přestane zasílat SMS s odpověďmi. Otázky svým rozsahem spadají do různých tématických okruhů jako jsou aktuální dění, geografické informace, sporty, zábava a podobně. Vítězem ceny se stává ten, kdo nejrychleji zodpoví nejvíce otázek správně.Společnost bude mít právo poskytovat služby dle svých nejlepších možností, ale bude usilovat o to, aby služby nedosahovaly nižšího standardu, než v jakém se nacházely v den, kdy tyto podmínky vstoupily v platnost. V souladu s Vaším právem vrácení poplatků v souladu s těmito podmínkami si společnost vyhrazuje právo změnit či dočasně či trvale přerušit služby Vám poskytované. Jestliže dojde z naší strany k trvalému přerušení poskytování služeb, budeme Vás o tomto faktu informovat.

2. Registrace a všeobecný přístup k službám
Pokud chcete používat služby, musíte (1) mít alespoň 18 let a souhlas předplatitele / držitele účtu mobilních služeb s registrací a používáním těchto služeb na jejich úkor a (2) souhlasit jménem předplatitele / majitele a Vašim jménem se závazností těchto podmínek. Souhlasíte s tím, že Vám byla poskytnuta příležitost přečíst si a souhlasit s podmínkami před využitím služeb. Pokud nesouhlasíte, nevyužívejte služby. Svým předplatným a/nebo používáním služby uznáváte a potvrzujete, že jste přijali tyto podmínky a že splňujete podmínky platné pro Vaši situaci, jak je uvedeno výše. Souhlasíte, že každá osoba, která si takové služby objedná, je Vaším zástupcem s plnou autoritou jednat Vaším jménem s ohledem na takové služby. Souhlas je neplatný v případě, že je zakázaný. Pokud není výše uvedeno jinak, jakékoli nové nebo přídavné funkce rozšiřující nebo doplňující současné služby, včetně vytváření nových služeb, bude v souladu s těmito podmínkami.

3. Povinná registrace, osobní údaje
Na základě Vaší žádosti Vás může společnost zaregistrovat jako uživatele a poskytnout Vám přístup ke službám tím, že Vám udělí osobní uživatelské jméno a heslo. Máte plnou odpovědnost pro uchování utajení jakéhokoli hesla a účtu. Může nastat situace, že společnost bude potřebovat změnit uživatelská jména spojená s určitými aspekty svých služeb a vymezuje si právo tak učinit (v případě potřeby budete upozorněni). Pro zajištění bezpečného užívání služeb a také úhrady platných poplatků musíte za všech okolností zaručit, že: (a) osobní informace (dále uváděné jako „osobní údaje“) uvedené v registračním formuláři jsou správné a úplné. Jestliže společnost na základě vlastního uvážení zhodnotí osobní údaje jako nepřesné či neúplné, má společnost právo blokovat nebo zrušit Váš účet a zakázat jak současné tak budoucí užívání služeb nebo jejích součástí. Je Vaší odpovědností udržet v tajnosti veškerá hesla a/nebo účty, které Vám společnost vydala, a jste plně odpovědní za všechny akce provedené jménem nebo s použitím Vašeho hesla nebo účtu. Po ukončení Vaší aktivity máte odpovědnost uzavřít Váš účet (zavřením Vašeho prohlížeče) a v případě, že si všimnete nebo máte podezření na neautorizované použití Vašeho hesla nebo účtu, nebo z nějakého důvodu není nadále garantováno zabezpečení či ochrana osobních údajů, kontaktujte společnost. Společnost nemůže a nebude nést odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v této Části. Společnost Vám může poskytnout přístup k některým službám, aniž byste se museli registrovat jako uživatelé, tedy například předplacením služeb prostřednictvím mobilního telefonu. V každém takovém případě je Vaše identifikace založena na způsobu identifikace, který považujeme za vhodný, jako je Vaše číslo mobilního telefonu. Souhlasíte s tím, že tyto informace smí společnost získávat a mít k nim přístup a že je smí používat v souladu s Částí 11 těchto podmínek.

4. Poplatky
Poplatky za služby jsou uvedeny na webové stránce společnosti. Pokud není uvedeno jinak, budou poplatky účtovány na Váš účet mobilního telefonu nebo strženy z Vašeho kreditu. V některých případech je také možné platit poplatky prostřednictvím kreditů, platební kartou, bankovním převodem nebo prostřednictvím uživatelského účtu. Jednotlivé platební metody jsou uvedené v průběhu objednání Vámi vybraných služeb.

5. Vaše povinnosti
Souhlasíte s použitím těchto služeb pouze k zákonným účelům.

6. Dohody o službách třetích stran / transakcí s inzerenty a/nebo sponzory
Služby mohou také zahrnovat přístup ke službám nezávislých třetích stran, a to buď přímo, nebo prostřednictvím odkazů na stránky provozované těmito třetími stranami. Pokud to bude možné, označí společnost služby jako obsah poskytovaný třetími stranami. Přestože mohou mít společné označení se společností, a tedy zahrnovat obchodní značky, jsou dohody o službách poskytovaných třetími stranami uzavírány mezi Vámi a třetí stranou. Náklady na naše služby můžeme také kompenzovat využitím inzerentů a promotérů. Podmínkou používání těchto služeb je Váš souhlas s tím, že můžeme zobrazovat reklamu a jiné propagační materiály na našich internetových stránkách a poskytovat ve spojitosti s našimi službami reklamu a propagaci. Také souhlasíte s tím, že se nebudete pokoušet blokovat či jiným způsobem zasahovat do takových reklam či propagačních materiálů. Některé jurisdikce nám zakazují posílat reklamy prostřednictvím textových zpráv bez Vašeho výslovného souhlasu, výše uvedené se na Vás tedy nemusí vztahovat. Bez Vašeho souhlasu nebudeme sdílet Vaše osobní údaje s třetími stranami. Zahrnutí jakékoli reklamy či propagační materiály na naší webové stránce nebo našich službách nepředstavuje žádné schvalování takového obsahu, produktu, služby, nebo společnosti ze strany společnosti. Snažíme se zajistit, aby byly veškeré reklamy a propagační materiály vhodné pro naše uživatele. Máte právo nás kdykoli požádat o to, abychom Vás nekontaktovali prostřednictvím přímého marketingu. Společnost není smluvní stranou ani není žádným způsobem odpovědná za transakce týkající se služeb poskytovaných danými třetími stranami nebo za jakýkoli obsah či informace uváděné v souvislosti s jakýmikoli službami třetích stran.

7. Ochrana osobních údajů a zpracování údajů
Potvrzujete, že společnost shromažďuje a zpracovává „osobní informace“ (např. informace, které mohou být použity ke kontaktování Vaší osoby nebo které jste nám poskytli, jako je celé jméno, poštovní adresa, pohlaví, věk, názory, odhady, znalosti, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu), „finanční informace“ (např. čísla platebních karet, informace o bankovních účtech nebo hesla) nebo „demografické informace a informace o využívání“ (např. informace, které zadáte nebo my shromáždíme, které nejsou osobní informace ani finanční informace, ale jsou potřebné pro správné fungování a účtování našich služeb, jako je datum začátku a ukončení a rozsah Vašeho využívání služeb) podléhající zbytku tohoto odstavce na účely provozu této webové stránky (společně dále jako „osobní údaje“). Společnost klade velký důraz na soukromí svých uživatelů. Některé Vaše osobní údaje však musíme sdělit Vašemu poskytovateli bezdrátových služeb, abychom zajistili úhradu našich poplatků. Dále můžeme Vaše osobní údaje předat vládním úřadům, mimo jiné včetně soudů a prokurátorů, za účelem soudních procesů či předcházení zločinům. Osobní údaje shromážděné společností mohou být uloženy a zpracovávány v Holandsku nebo kterékoli jiné zemi, ve které má společnost či její zástupci sídlo. Používáním služeb poskytujete souhlas s jakýmkoli takovým přesunem osobních údajů mimo Vaši zemi. Vaše osobní údaje vymažeme nejpozději do šesti měsíců po ukončení Vašeho předplatného. Společnost může uchovávat osobní údaje déle, než uvedenou dobu, pokud to vyžaduje zákon či dohoda. Společnost bude zachovávat postupy v souladu s platnými právními předpisy k tomu, aby fyzické osoby mohly získat přístup ke svým osobním údajům a v případ potřeby a na požádání mohly své osobní údaje opravit nebo vymazat.

8. Zřeknutí se záruk a omezení závazků
Společnost, její ředitelé, členové představenstva, zaměstnanci, dodavatelé a zástupci („strany poskytovatele“) se zříkají jakékoli odpovědnosti za škody vyplývající z Vašeho používání služeb. Výslovně rozumíte a souhlasíte, že služby jsou poskytovány „tak jak jsou“ a „tak jak jsou k dispozici“ bez jakýchkoli záruk. Strany poskytovatele se v maximálním, zákonem povoleném rozsahu výslovně vzdávají všech záruk, ať už výslovných, předpokládaných, zákonných nebo jiných, které se týkají služeb včetně, a to bez omezení na, uvedené předpokládané záruky titulu, prodejnosti, vhodnosti ke konkrétnímu účelu a neporušení vlastnických práv. Strany poskytovatele odmítají jakékoli záruky týkající se bezpečnosti, spolehlivosti včasnosti a výkonnosti služeb. Strany poskytovatele nezaručují, že budou služby splňovat Vaše požadavky nebo že poskytování služeb bude nepřerušené a bezchybné. Žádné rady a informace, ať už ústní nebo písemné, získané od nás nebo prostřednictvím našich služeb, neposkytují žádné jiné záruky než ty, které jsou výslovně poskytnuty v tomto dokumentu. Nesmíte se spoléhat na žádné takové informace ani rady. Rozumíte a souhlasíte s tím, že si stáhnete a/nebo budete využívat služby, obsah, software a webovou stránku podle vlastního uvážení a na vlastní riziko a že máte výhradní odpovědnost za jakékoli škody na Vašem počítačovém systému, mobilním telefonu nebo v případě ztráty dat, ke kterým dojde v důsledku používání služeb. S výjimkou jurisdikcí, kde jsou taková ustanovení omezená, souhlasíte s tím, že odpovědnost společnosti vůči Vám nebo jakékoli třetí osobě podle zákona, podle práva nebo jinak, v souvislosti se službami poskytovanými na základě této dohody a/nebo za jakékoli porušení této dohody, se omezují pouze na částku, kterou jste zaplatili za takové služby v době trvání této dohody. S výjimkou jurisdikcí, kde jsou taková ustanovení omezená, neodpovídají poskytující strany za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, exemplární, trestné škody, škody způsobené třetím stranám nebo následné škody (včetně škod v důsledku ztráty zisku, přerušení podnikání, ztráty obchodních informací atd.), které vzniknou v důsledku Vašeho používání, zneužití nebo nemožnosti použít služby, obsah, software, webovou stránku, a to i v případě, kdy byla společnost informována o možnosti vzniku takové škody, a to do té míry, v jaké některá země nedovoluje vyloučení nebo omezení odpovědnosti tak, jak je uvedeno v tomto dokumentu, se odpovědnost společnosti omezuje na rozsah povolený zákonem dané země.

9. Odškodnění
Souhlasíte s odškodněním a ochranou společnosti, jejích mateřských společností, členů, poboček, sesterských společností, poskytovatele služeb, dodavatele, zástupce, udělovatele licencí, členy představenstva, ředitele, akcionáře a zaměstnance před jakýmikoli škodami způsobenými v důsledku ztrát, závazků, nároků, soudních procesů nebo požadavků, včetně přiměřených advokátských poplatků vzniklých v souvislosti nebo v důsledku (a) Vašeho užívání služeb a (b) Vaše porušení Vašich vyhlášení a záruk stanovených v těchto podmínkách. Uhradíte veškeré náklady, škody a výdaje, včetně, avšak bez omezení na uvedené, přiměřené náklady na právní zastoupení a náklady uložené nebo jinak vzniklé společnosti v souvislosti s jakýmikoli takovými nároky, soudními procesy, žalobami, požadavky nebo jinými opatřeními.

10. Další ustanovení 
Oznámení a informování. Kromě případů, kdy je v dokumentu uvedeno jinak, se doručují všechna oznámení společnosti písemně na adresu:
Three Star Media B.V, P.O. Box 14827, 1001 LC, Amsterdam, The Netherlands Pokud máte přístup nebo používáte služby, tedy posíláte SMS, e-maily nebo jiná taková oznámení společnosti, přičemž s námi komunikujete v elektronické podobě, souhlasíte, že oznámení od společnosti obdržíte v elektronické podobě. Souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a jiná oznámení, která Vám společnost poskytuje v elektronické podobě, splňují všechny zákonné a smluvní požadavky na to, aby tato komunikace byla v písemné podobě. oznámení zaslané poštou se považují za doručené sedm dní poté, co byla odeslána. Oznámení zveřejněná na webových stránkách společnosti nebo poslané e-mailem, případně jako textová zpráva, se považují za doručené v pracovní den následující po dni, kdy byly zveřejněné nebo odeslané.
Postoupení: Dohodu ani jakékoli z Vašich smluvních práv nesmíte postoupit ani jiným způsobem převádět. Společnost má právo postoupit svá práva a povinnosti podle této dohody a jakékoli pohledávky na základě této dohody třetí straně na základě Vám doručeného písemného oznámení, pokud je takové postoupení uskutečňováno za podmínek, které nejsou pro Vás méně příznivé, než podmínky uvedené v těchto podmínkách.
Změny podmínek. Uznáváte a souhlasíte s tím, že tyto podmínky kdykoli podléhají změnám ze strany společnosti, přičemž tyto změny nabývají účinnosti zveřejněním takové změny na webové stránce. Po takovém zveřejnění bude jakékoli použití služeb z Vaší strany považováno za souhlas s těmito změnami.
Ostatní podmínky, celá dohoda. Tyto podmínky jsou nadřazené jakýmkoli podmínkám společnosti nebo třetí strany, které se vztahují na služby a které mohou být zveřejněné v souvislosti s těmito službami („konkrétní podmínky“). V případě jakéhokoli rozporu mezi těmito podmínkami a takovými konkrétními podmínkami mají přednost konkrétní podmínky. Tyto podmínky a jakékoli jiné podmínky nebo dokumenty uvedené v těchto podmínkách zastupují Vaši celou dohodu se společností ohledně Vašeho využívání služeb. Rozumíte a souhlasíte s tím, že kromě výslovně uvedeného v těchto podmínkách tato dohoda neuděluje ani nepřiznává žádná práva nebo opravné prostředky jiné straně, jako jsou strany této dohody.
Oddělitelnost. Pokud je některá část této smlouvy považována za neplatnou nebo nevykonatelnou, bude tato část vykládána v souladu s platnými právními předpisy tak, aby byly co nejvíce zohledněny původní záměry stran, přičemž ostatní části zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
Vzdávání se práva. Neschopnost společnosti uskutečňovat všechny dostupné žaloby nebo obhajoby v souladu s touto smlouvou nebo jinak nepředstavuje vzdání se práva na takovou žalobu nebo obhajobu. Nadpisy použité v těchto podmínkách slouží pouze k usnadnění přehlednosti a nemají žádný vliv na interpretaci nebo právní vykonavatelnost podmínek tohoto dokumentu.
Přetrvání. Pokud je tato dohoda ukončena tak, jak je ustanoveno v tomto dokumentu, části těchto podmínek, které se vzhledem ke své povaze mají vykládat jako přetrvávající, přetrvávají takové vypršení platnosti nebo ukončení.
Platná nařízení a jurisdikce. Tato dohoda a Vaše používání webové stránky a služeb se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy Nizozemska. Dále souhlasíte s tím, že veškeré záležitosti vyplývající z této dohody nebo záležitosti týkající se dohody jsou náležitým místem konání soudy a zákonné tribunály se sídlem v nizozemském Amsterdam.